›› O.A.T.Y.E. 1998-2008: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


        Η  ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (επικύρωση Καταστατικού, Ιούλιος 1998) αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη : το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), τα οποία αριθμούν 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους.

         Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αντιπροσωπεύει το τρίτο πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα μετά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Αποσκοπεί κυρίως: στην ορθολογική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής σε κέντρο και περιφέρεια για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, όπως και τη δημιουργία νέων δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Στη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας από Δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων Αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης, έχει στόχο την ενεργό ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων που διασφαλίζουν την πρωτοπόρα κοινωνική ευρωπαϊκή αντίληψη και δράση της στον ασφαλιστικό τομέα. Στην αντίληψη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ως τρόπος ζωής, αποτελούν τη βάση της υγείας και της πρόληψης, που αποτελεί προτεραιότητα γι' αυτήν. 

 
Posted on 20-11-2009 by Secretariat
›› Με τη συμμετοχή και τη στήριξη της Ομοσπονδίας μας, η ΑΙΜ απέστειλε την κάτωθι επιστολή (μετάφραση από αγγλικά) στον Πρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής, Jose Barroso

κ. Jose Barroso

Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

____________________________________

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2009

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Barroso

 

Θέμα: Ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης: Η πολιτική φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών

της Ευρωπαϊκής Eνωσης θα πρέπει να βρίσκεται στις αρμοδιότητες

του Επιτρόπου Υγείας

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την επανεκλογή σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να καταρτίσετε τα θέματα ευθύνης για τη Νέα Ομάδα των Επιτρόπων, παρέχοντας την ευκαιρία να επανεξετασθεί ο τρόπος που διοικούνται συγκεκριμένα πεδία πολιτικής.

Σας καλούμε ένθερμα να επανεξετάσετε τον τρόπο που η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών προσεγγίζεται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ζητούμε ειλικρινά να κάνετε την υγεία τον βασικό γνώμονα στην πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, δίνοντας ηγετικό ρόλο, αναφορικά με τις πολιτικές των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, στον αρμόδιο Επίτροπο για τα θέματα Υγείας.

Η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών αποτελεί ζωτικό κομμάτι της πολιτικής της δημόσιας υγείας. Η τοποθέτηση των αναγκών και των προβληματισμών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως πρώτων και η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής θα έπρεπε να είναι μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή, ως θεσμοφύλακας της Συνθήκης, πρέπει να αναγνωρίσει το χρέος για την ‘ενδυνάμωση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας’. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον οι προβληματισμοί για τη δημόσια υγεία, η προστασία των ασθενών και η ασφάλεια των φαρμάκων υποστηρίζονται από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή για την υγεία.

Το αίτημά μας θα ήταν καλό να συντονίσει τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Eνωσης με τα Κράτη-μέλη: σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση οι Υπουργοί Υγείας διαχειρίζονται τη φαρμακευτική πολιτική. Αντίθετα, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αρμοδιότητα αυτή καθοδηγείται από τη Διεύθυνση των Επιχειρήσεων (DG). Τώρα είναι η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχρονίσει το πλαίσιο της πολιτικής της με τα πλαίσια των Κρατών - μελών και των πολιτών τους. Υπολογίζουμε για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής!

Εκτός από την επείγουσα αυτή ευκαιρία που ανακύπτει από τον επανακαθορισμό των θεμάτων ευθύνης, υπάρχουν και άλλα θέματα-‘κλειδιά’ πάνω στα οποία η εξουσιοδότηση ενός αριθμού Διευθυντηρίων της Ε. Επιτροπής θα ήταν σημαντική για την ΑΙΜ, όπως: η Οδηγία για τη διακίνηση των ασθενών, το φαρμακευτικό πακέτο, οι κοινωνικές και υγειονομικές ‘υπηρεσίες γενικού συμφέροντος’, η πολιτική συνεργασίας, η διαγενεαλογική αλληλεγγύη, η μακροπρόθεσμη περίθαλψη, οι ειδικοί της υγείας, το Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. Ανυπομονούμε για περαιτέρω ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

 

Με εκτίμηση,

Willy Budde

Πρόεδρος ΑΙΜ         

Posted on 13-10-2009 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>