›› Τα νέα της ΑΙΜ - ενημέρωση 16/05

                              

AIM-E.Ε. εβδομαδιαίο δελτίο n°6 (3/05)

Ενημέρωση προς τα μέλη της ΑΙΜ

Τα νέα της ΑΙΜ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  -

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ta Media της Ε.Ε. - Εκδηλώσεις

 

Τα νέα της AIM

AIM συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Η καλύτερη χρήση των πληροφοριών υγείας θα μεταμορφώσει το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, αναφέρει έκθεση ειδικού. (07/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

                           

- Κρατική ενίσχυση: Η Κομισιόν δρομολογεί σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου της κρατικής ενίσχυσης (08/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/458&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

- Διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας: έργο που αφορά στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας; (20/04/12)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1281&furtherNews=yes

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμούν να βελτιώσουν την ανίχνευση δυνητικά επικίνδυνων φαρμάκων. (10/05/2012)                                                                

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120504STO44464/html/MEPs-want-to-improve-the-detection-of-potentially-dangerous-medicines

 

Agenda: Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή στις 30 Μαΐου.

-Γνωμοδότηση για την Πρωτοβουλία του Κοινωνικού Επιχειρείν από την Małgorzata Handzlik (PPE) (30/05, ώρα 9.15 π.μ.)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/oj/901/901993/901993en.pdf

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο επιτείνει τους ελέγχους για τα βιοκτόνα προϊόντα. (10/05/12http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/130111.pdf

 

Τα Media της Ε.Ε.

The Parliament’ – Συνεργασίες μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: το ‘κλειδί’ για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας της Ε.Ε. (10/05/2012)

http://www.theparliament.com/policy-focus/health/health-article/newsarticle/public-private-partnerships-key-to-growth-of-eu-pharma-research/

 

‘EU Observer’ – Στο στόχαστρο οι μεταρρυθμίσεις της Κομισιόν για την προστασία δεδομένων. (03/05/12)

http://euobserver.com/22/116129

 

Εκδηλώσεις

- Εργαστήρι για τον κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, διοργανωμένο από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Πολιτικές Ελευθερίες.

(29/05, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

 

- XXXή Γενική Συνέλευση και συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΜ  

(31/05 – 1/06/12 στα γραφεία της INAMI, Βρυξέλλες)

 

- Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

(15/06/12 στα γραφεία της ΑΙΜ, Βρυξέλλες)

 

Μτφρ. Ρ.Πιπέρη/Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 16-05-2012 by Secretariat
›› Τα νέα της ΑΙΜ

ΑIM-E.Ε. εβδομαδιαίο δελτίο n°5 (2/05)

Ενημέρωση προς τα μέλη της ΑΙΜ


Τα νέα της ΑΙΜ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  -

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- Εκδηλώσεις

 

Τα νέα της AIM

AIM θα εκπροσωπηθεί στην Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες  (9/05/12, Βρυξέλλες)

AIM θα εκπροσωπηθεί στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Πολιτική της Υγείας (10/05/12, Βρυξέλλες)

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Η καλύτερη χρήση των πληροφοριών υγείας θα μεταμορφώσει το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης, αναφέρει έκθεση ειδικού. (07/05/12)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/453&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

                           

-‘Ενδυνάμωση, καινοτομία και αποδοτικότητα στον Τομέα Υγείας’, εναρκτήρια ομιλία ολομέλειας στην Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας από τη Neelie Kroes, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπεύθυνη της Ψηφιακής Ατζέντας  

 (7/05/12,Κοπεγχάγη)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/331&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

 

-Επιλογή επιτυχημένων έργων επιδοτούμενων από τα Προγράμματα της Ε.Ε. για την Υγεία  (04/05/12)

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/success_stories_hp_2008-2013_en.pdf

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Agenda: Επιτροπή για το Περιβάλλον (8/05/12)

-Τροποποίηση του Κανονισμού (EC) No 726/2004 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση

( 8/05/12 στις 09.00 πμ)

-Η Υγεία στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το τρίτο πολυετές πρόγραμμα των δράσεων της Ε.Ε. στο τομέα υγείας για την περίοδο 2014-2020

(8/05/12 στις 11.00 πμ)

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/oj/900/900130/900130en.pdf

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Δανία δίνει ηλεκτρονική ώθηση στον τομέα περίθαλψης υγείας (03/05/12)

http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-18/ehealth

 

Εκδηλώσεις

-Φόρουμ της Ε.Ε. για την Πολιτική της Υγείας

(10/05/12, Βρυξέλλες)

 

-Ευρωπαϊκές Ανοιχτές Εκδηλώσεις σε όλα τα ινστιτούτα

(12/05/12, Βρυξέλλες)

http://www.festivalofeurope.europa.eu/index_en.htm

 

- XXXή Γενική Συνέλευση και συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΜ  

(31/05 – 1/06/12 στα γραφεία της INAMI, Βρυξέλλες)

 

-Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

(15/06/12 στα γραφεία της ΑΙΜ, Βρυξέλλες)

 

 

 

Μτφρ. Ρ.Πιπέρη/Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 10-05-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>